Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usługi bezpłatnego obioru zużytego sprzętu RTV/AGD/IT w ramach projektu Elektrośmieciarka.pl

1. Administrator danych osobowych

Dla przetwarzania Twoich danych osobowych w celu  w celu realizacji projektu informacyjnego- edukacyjnego dotyczącego gospodarowania odpadami jest Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą w Krakowie, ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków (dalej „Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego”).
Dla przetwarzania Twoich danych osobowych w celu  odbioru zużytego sprzętu ADG/ RTV administratorem Twoich danych osobowych jest Biosystem S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków (dalej „Biosystem”).Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków;
 • przez e-mail: rodo@biosystem.pl;
 • telefonicznie: +48 12 292 66 66.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Biosystem przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

 • odebrać Twój zużyty sprzęt AGD/RTV/IT. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji zleconej przez Ciebie nieodpłatnej usługi odbioru zużytego sprzętu AGD/RTV/IT.
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z realizacją odbioru Twojego zużytego sprzętu AGD/ RTV. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przetwarza Twoje dane, aby:

 • kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące projektu projektu informacyjnego- edukacyjnego dotyczącego gospodarowania odpadami, w tym projektu Elektrośmieciarka.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności.
 • obsłużyć technicznie dokonane przez Ciebie zlecenie odbioru sprzętu AGD/RTV/IT i przekazać je do podmiotu, który odbierze sprzęt . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości realizacji projektu Elektrośmieciarka.pl, którego jesteśmy organizatorami.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres realizacji usługi (odbioru zużytego sprzętu AGD/RTV/IT) a po jej realizacji przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją odbioru Twojego zużytego sprzętu AGD/ RTV.

W przypadku otrzymania przez Ciebie pytania dotyczącego projektu projektu informacyjnego- edukacyjnego dotyczącego gospodarowania odpadami, w tym projektu  Elektrośmieciarka.pl będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zapytaniu przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia Ci na nie odpowiedzi.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Biosystem lub Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu
Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.